title Homepage

Topics List

  • Irradiation history of Itokawa regolith material deduced from noble gases in the Hayabusa samples ( Abstract)
  • Keisuke Nagao, Ryuji Okazaki, Tomoki Nakamura, Yayoi N. Miura,Takahito Osawa, Ken-ichi Bajo, Shintaro Matsuda, Mitsuru Ebihara, Trevor R. Ireland, Fumio Kitajima, Hiroshi Naraoka, Takaaki Noguchi, Akira Tsuchiyama, Hisayoshi Yurimoto, Michael E. Zolensky, Masayuki Uesugi, Kei Shirai, Masanao Abe, Toru Yada, Yukihiro Ishibashi, Akio Fujimura, Toshifumi Mukai, Munetaka Ueno, Tatsuaki Okada, Makoto Yoshikawa, Junichiro Kawaguchi
  • Science, VOL. 333, PAGE 1128-1131 , 2011
  • Laboratory website
  • Research descriptions (Japanese text only)
1 2 3 4 5 6 7 8